TANZIL, A. I.; SUCIPTO, I. .; PRADANA, A. P. .; KUSUMA, R. M. .; WIDHAYASA, B. .; LI’AINI, A. S. .; HOLLE, M. J. M. .; NUGRAHA, R. . KEANEKARAGAMAN Fusarium sp. DI LAHAN ENDEMIS DAN SUPRESIF LAYU FUSARIUM TOMAT. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), [S. l.], v. 10, n. 3, p. 107–118, 2022. DOI: 10.21776/ub.jurnalhpt.2022.010.3.1. Disponível em: https://jurnalhpt.ub.ac.id/index.php/jhpt/article/view/353. Acesso em: 2 dec. 2023.