Tanzil, A. I., Sucipto, I. ., Pradana, A. P. ., Kusuma, R. M. ., Widhayasa, B. ., Li’aini, A. S. ., Holle, M. J. M. ., & Nugraha, R. . (2022). KEANEKARAGAMAN Fusarium sp. DI LAHAN ENDEMIS DAN SUPRESIF LAYU FUSARIUM TOMAT. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan), 10(3), 107–118. https://doi.org/10.21776/ub.jurnalhpt.2022.010.3.1