[1]
Tanzil, A.I., Sucipto, I. , Pradana, A.P. , Kusuma, R.M. , Widhayasa, B. , Li’aini, A.S. , Holle, M.J.M. and Nugraha, R. 2022. KEANEKARAGAMAN Fusarium sp. DI LAHAN ENDEMIS DAN SUPRESIF LAYU FUSARIUM TOMAT. Jurnal HPT (Hama Penyakit Tumbuhan). 10, 3 (Sep. 2022), 107–118. DOI:https://doi.org/10.21776/ub.jurnalhpt.2022.010.3.1.